Debatt: ”Kvinnors arbete måste behandlas jämlikt”

Svensk arbetsmarknad är ännu inte jämlik och jämställd. Det finns stora skillnader mellan kvinnor och män när det gäller lön, villkor och möjlighet att påverka sin arbetssituation. I hela samhället är mannen norm och arbetslivet är inget undantag.

En könssegregerad arbetsmarknad befäster könsroller och stereotypa uppfattningar om kvinnligt och manligt. Utomeuropeiskt födda kvinnor har högre arbetslöshet än andra grupper. Det förstärker segregationen. Jämlika och jämställda arbetsplatser är en vinst för hela samhället.

För att nå målet full sysselsättning och kvinnors ekonomiska självständighet, behöver kvinnors deltagande i arbetslivet öka. Ett hållbart arbetsliv, med balans mellan familj, arbete och fritid, är en förutsättning för detta. De senaste åren har anhörigvården märkbart ökat och det är i huvudsak kvinnor som tar ansvar för omsorg i nära relationer. Koppling finns till minskad offentlig sektor och därför behöver en översyn göras för att stärka den.

Vi lever i en könsmaktsordning där kvinnor fortfarande tar huvudansvar för det obetalda arbetet. Ojämställda familjeförhållanden påverkar arbetsmarknaden. Vid föräldraledighet tar kvinnor ut ca 75 procent av föräldradagarna. Under barnets två första år tar kvinnor ut hela 90 procent av dagarna. Att kvinnor är mer borta från arbetet gör att alla kvinnor, även de utan barn, ses som riskarbetskraft.

Många problem på dagens arbetsmarknad är tydligt kopplade till kvinnors arbetssituation. Kvinnor har mer osäkra anställningar, oregelbundna arbetstider, delade turer, deltidsanställningar och ohälsa kopplat till jobbet.

Heltid som norm måste gälla på hela arbetsmarknaden. Allmän visstidsanställning som anställningsform och delade turer ska avskaffas.

Arbetsmiljöfrågor måste uppvärderas av arbetsgivarna. Kvinnors sjukskrivningstal stiger alarmerande och det är framför allt den psykiska ohälsan på grund av stress och dålig arbetsmiljö som växer. Inom kvinnodominerade yrken är det viktigt att utveckla medarbetarnas egenmakt, rätt till kompetensutveckling och rehabilitering vid behov.

Tillsammans med arbetsmarknadens parter vill S-kvinnor utveckla arbetsmiljöarbetet och motverka diskrimineringen. Riktade insatser behövs för att hjälpa kvinnor som har det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Alla ska ha tillgång till ett livslångt lärande. Möjligheten att uppdatera, validera och komplettera sin utbildning måste därför förbättras inom alla sektorer.

Offentlig sektor, som styrs demokratiskt, måste vara ett föredöme när det gäller jämställda löner, arbetsvillkor, arbetsmiljö, kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Då skapas goda förutsättningar för både kvinnor och män att välja välfärden som arbetsplats.

Arbetsmarknadsreformer är huvudnyckeln till en välfärd för alla. Genom politisk vilja och värdegrundbaserat ledarskap når vi en jämställd arbetsmarknad.

Sofia Amloh (S)

Nyköping, ordförande Sörmlands S-kvinnor, ombud på (S) partikongress

facebook Twitter Email